سلام

کلیه موارد طبق راهنما انجام شده ولی تصویر سربرگ عوض نمی شود. حتی از سایر عکس های خود قالب نیز استفاده شده ولی همچنان تصویر پیش فرض اولیه را نشان میدهد.